Публикуваната през август информация от БНБ показва, че за една година (от юни 2020-а, до юни 2021-а) заемите отпуснати от фирмите специализирани в кредитирането са се увеличили чувствително. Към края на юни 2021 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3.346 млрд. лв. (2.6% от БВП2) при 2.945 млрд. лв. (2.5% от БВП2) в края на юни 2020 година. Те се увеличават с 13.6% (401.3 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. и със 7% (217.9 млн. лв.) в сравнение с края на март 2021 година. От БНБ уточняват, че върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 111.7 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 117.7 млн. лв. (в т.ч. 18.5 млн. лв. през второто тримесечие на 2021 г.), а закупените - 6 млн. лв. (в т.ч. 3.4 млн. лв. през второто тримесечие на 2021 г.).

Според Централната банка преобладават кредитите над 5 години, които са 1.481 млрд. лв. в края на юни 2021 година. Те нарастват с 9.1% (123.5 млн. лв.) спрямо края на юни 2020 г. и със 7.4% (101.9 млн. лв.) в сравнение с края на март 2021 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити намалява от 46.1% в края на юни 2020 г. до 44.3% в края на същия месец на 2021 година. В края на второто тримесечие на 2021 г. вземанията по кредити с матуритет (срок на погасяване) над 1 до 5 години са 769.6 млн. лева. Те нарастват с 2.5% (18.4 млн. лв.) на годишна база и с 2.3% (17.4 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2021 година. Най-бързо се увеличават вземанията по кредити до 1 година. Те са 792.8 млн. лв. в края на юни 2021 г., като нарастват с 27.6% (171.3 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2020 г. и с 12.7% (89.2 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2021 година.

Значителен ръст има при необслужваните заеми. Според БНБ към края на юни 2021 г. размерът им кредити е 303.2 млн. лева. Те се увеличават с 40.9% (88 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2020 г. и с 3.2% (9.4 млн. лв.) спрямо края на март 2021 година. На фона на общият портфейл на фирмите за кредитиране необслужваните заеми са малко над 9%. До известна степен е успокояващо. Че през последното тримесечие техния ръст е по-нисък от този на ръста на отпуснатите кредити. Доколкото обаче това са силно рискови кредити - все пак се дават на лица, които не могат или трудно получават банково финансиране, увеличаването на необслужвания портфейл може във всеки един момент да бъде взривообразен. И до колкото по голямата част от заемите, които тези фирми отпускат са на домакинства едно рязко нарастване на дела на необслужваните заеми винаги води до социално напрежение.

В края на юни 2021 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 9.1% (205.5 млн. лв.) до 2.471 млрд. лева. Спрямо края на март 2021 г. те се увеличават с 5% (118.2 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 77.6% в края на юни 2020 г. до 75% в края на същия месец на 2021 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 733.4 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2021 година. Те се увеличават с 28.4% (162.2 млн. лв.) в сравнение с юни 2020 г. и с 13.6% (87.6 млн. лв.) спрямо края на март 2021 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 19.6% в края на юни 2020 г. до 22.3% в края на същия месец на 2021 година. Значителният ръст на заеми за нефинансови предприятия - това са фирми, навеждат на мисълта, че все повече малки и семейни компании се обръщат към дружествата за кредитиране, за да получат нужното им финансиране, което не могат да си осигурят от банките. Доколкото кредитите от тези компании по правило са в пъти по-скъпи от банковите, финансирането от тях може да доведе до банкрут на фирмите, които го ползват. Затова този вид финансиране не може да се смята за устойчив модел за развитие и дори за съществуването на една фирма без значение от нейния размер.

Що се отнася до домакинствата там картинката при заемите от фирми за кредитиране е следната: В края на юни 2021 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 9.1% (205.5 млн. лв.) до 2.471 млрд. лева. Спрямо края на март 2021 г. те се увеличават с 5% (118.2 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 77.6% в края на юни 2020 г. до 75% в края на същия месец на 2021 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 733.4 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2021 година. Те се увеличават с 28.4% (162.2 млн. лв.) в сравнение с юни 2020 г. и с 13.6% (87.6 млн. лв.) спрямо края на март 2021 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 19.6% в края на юни 2020 г. до 22.3% в края на същия месец на 2021 година.