Инспекторите на Европейската централна банка са открили недостатъци и грешни изчисления за повече от 10 млрд. евро, проверявайки кредитните портфейли на банките от еврозоната през миналата година, съобщават от институцията.

Годишният доклад на централната банка като водещ надзорен банков орган в еврозоната показва, че някои от кредиторите са неефективни спрямо начините, по които определят проблемните клиенти и заеми, заделят провизии и избират кога да отпускат кредити.

Натоварена със задачата да избегне нова финансова криза, ЕЦБ оказва натиск върху банките да изчистят балансите си от неплатени заеми, наследени от последната рецесия, проблем за повечето страни от Южна Европа, както и за Словения и Ирландия.

Тези проблеми, заедно с рисковите деривативни инструменти, ще останат в центъра на вниманието на надзорните органи на ЕЦБ през тази година, посочва президентът на централната банка Марио Драги.

"През 2018 г. банките продължават да са изправени пред някои ключови предизвикателства. "Те включват изчистване на балансовите им отчети, намаляване на наследените експозиции, които до голяма степен произтичат от финансовата криза, като някои нетъргуеми финансови продукти и от последвалата Голяма рецесия, като необслужваните заеми", обяснява Драги.

$1 трилион лоши кредити мъчат Европа. Как ще се справи с тях?

$1 трилион лоши кредити мъчат Европа. Как ще се справи с тях?

Европейските банки действат активно, за да решат проблема с необслужваните заеми

Докладът показва, че акцентът на ЕЦБ е предимно върху последните - причина за остро недоволство сред италианските банки, които се оплакват, че рисковете, свързани с дериватите, държани от конкурентите им във Франция и Германия, са пренебрегвани.

През 2017 г. ЕЦБ провежда 156 инспекции, около 60 от които се съсредоточават върху банковия кредит - в повечето случаи включващи лоши кредити. За сравнение пазарният риск, който включва деривати, е обект на по-малко от 10 инспекции.

Проверките обаче разкриват, че някои банки не успяват да класифицират правилно своите деривати в зависимост от това колко трудни са за оценка и следователно потенциално рисковани.

Недостатъчните действия от страна на управителния съвет и неадекватните вътрешни одити също са сред проблемите, забелязани от инспекторите на ЕЦБ в тази област.