Очаква се салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2018 г. да бъде положително в размер на 2 023,8 млн. лв. (1,9 % от прогнозния БВП). В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към юли 2017 г., показват предварителните данни и оценки на Министерството на финансите.

Приходите и помощите по КФП към края юли се очаква да бъдат в размер на 22 550,5 млн. лв. (59,0 % от годишния разчет), като спрямо юли 2017 г. се отбелязва ръст от 2 072,9 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 085,1 млн. лв. (10,6 %), а постъпленията в частта на приходите от помощи са близки до отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на в бюджета на ЕС) към юли 2018 г. са в размер на 20 526,6 млн. лв., което е 52,2 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 18 505,9 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 654,4 млн. лева.