Според представения днес доклад на Световна банка, административните бариери у нас все още представляват пречка за правенето на бизнес в туризма, хранителната промишленост и сухопътния транспорт, съобщават от БСК.

Например, таксата за регистрация на стартиращ бизнес в България е подобна на други страни от региона, но у нас, прекалено много време изисква регистрацията на нов бизнес (32 дни), сравнено с Румъния (11 дни), Чехия (24), страните от ОИСР (19) или Ирландия (13).

Това е предимно резултат от бавната процедура за регистрация в Общините и предложението е тя да бъде заменена с уведомителна процедура, а съответните такси да отговарят на тежестта, която администрацията поема за тази услуга.

Някои по-важните препоръки за улесняване на административните пречки в туристическия сектор са свързани с дерегулирането на хотелския и ресторантьорски бизнес и намаляването на регистрационните такси за туроператори и пътнически агенти.

Относно хранителната промишленост, докладът на СБ и МИЕ заключава че регулаторната рамка е предимно детерминирана от правните рамки на ЕС, но все още съществуват административни пречки за бизнеса в този сектор. Например, фирмите от този бранш трябва да се регистрират едновременно в Община, Министерството на здравеопазването и в Министерството на земеделието и горите, като се представят идентични документи.

През януари 2007, лицензирането в сектор сухопътен транспорт бе заменено с регистрационен режим, което значително улесни бизнеса относно необходимото време и документацията за регистрация.

Съществува административна пречка, обаче, свързана с предоставянето на транзитни разрешителни на транспортните фирми за трети страни. Препоръката на докладът е представянето на тези разрешителни да става по електронен път.