Общото събрание на акционерите на "Обединена българска банка" АД (ОББ АД), което бе проведено на 27 юни 2019 в София, взе решение да реазпредели като дивидент нетната печалба на ОББ АД за 2018г., в размер на 175 888 688.55 лева, на акционерите на банката, пропорционално на притежавания от тях брой акции. Това формира доход от 1.874380 лева на акция.

Акционерите бяха запознати и взеха решения по одобряването на доклада за дейността на банката за 2018г., с включена декларация за корпоративно управление и нефинансова декларация за 2018 година. Бе гласуван и доклада на одиторските дружества по годишния финансов отчет на ОББ АД за 2018г. и бе одобрен заверения от одиторите годишен финансов отчет на ОББ АД за 2018 година.

Общото събрани гласува и предложенията за решения относно освобождаването от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката за дейността им през 2018г. и приемане на доклада на Одитния комитет за 2018г.