Безработицата през първото тримесечие на 2013 г. е 13.8%, или с 0.9 процентни пункта по-висока в сравнение със същия период на 2012 година. Това показват данните на Националния статистически институт.

През първото тримесечие на 2013 г. безработните лица в страната са 456.4 хил., от които 267.5 хил. (58.6%) са мъже и 188.8 хил. (41.4%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 8.3%.

За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 0.9 процентни пункта и през първото тримесечие на 2013 г. достига 13.8%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0.6 процентни пункта, а при жените - с 1.2 процентни пункта, като достига съответно 15.1 и 12.2%.

Продължително безработни (от една или повече години) са 250.8 хил., или 55.0% от всички безработни лица, като в сравнение с първото тримесечие на предходната година броят им се увеличава с 10.6%. Коефициентът на продължителна безработица през първото тримесечие на т.г. се увеличава с 0.7 процентни пункта и достига 7.6% - съответно 8.7% при мъжете и 6.3% при жените.

От всички безработни през първото тримесечие на 2013 г. 384.2 хил., или 84.2%, са имали предишна заетост, като броят им се увеличава с 9.6% в сравнение със същото тримесечие на 2012 година. Безработните, търсещи първа работа, се увеличават с 1.9% и през първото тримесечие на 2013 г. достигат 72.1 хиляди.

Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2013 г. е 23.6% (24.4% за мъжете и 22.6% за жените) и нараства с 0.6 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2012 г., като увеличението е по-голямо при жените (с 0.9 процентни пункта) в сравнение с мъжете (с 0.4 процентни пункта).
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 67.0%, или с 1.6 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2012 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 57.7%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2012 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 233.0 хил., или 14.5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

През първото тримесечие на 2013 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 855.0 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.6%. В сравнение с първото тримесечие на 2012 г. относителният дял на заетите лица е с 0.5 процентни пункта по-висок, като при мъжете увеличението е с 0.7 процентни пункта, а при жените - с 0.2 процентни пункта. От всички заети лица през първото тримесечие на 2013 г. 1 499.0 хил. (52.5%) са мъже и 1 356.0 хил. (47.5%) - жени.
Делът на заетите лица с висше образование достига 30.7% от всички заети. Със средно образование са 59.3% от заетите, а с основно или по-ниско - 10.0%.

От общия брой заети лица 3.8% (107.3 хил.) са работодатели, 6.9% (195.8 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.7% (2 532.9 хил.) - наети лица, и 0.7% (19.0 2 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 803.4 хил. (71.2%) работят в частния сектор, а 729.6 хил. (28.8%) - в обществения.
За 4.6% от наетите лица работата, която имат, е временна (с ограничена продължителност), като този дял е съответно 3.4% за частния сектор и 7.7% за обществения сектор.
В сектора на услугите работят 1 805.8 хил. (63.3%) от всички заети, в индустрията- 889.6 хил. (31.2%), а в селското, горското и рибното стопанство - 159.6 хиляди (5.6%).
През първото тримесечие на 2013 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 815.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 57.7% - съответно 60.1% за мъжете и 55.3% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 35.4% - съответно 38.9% за мъжете и 31.6% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 61.7% - с 0.6 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2012 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 0.8 процентни пункта, а при жените - с 0.4 процентни пункта, като достига съответно 64.3 и 59.1%.
Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 473.7 хил., или 45.5% от населението в същата възрастова група. В сравнение с първото тримесечие на 2012 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години през първото тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.6 процентни пункта.