Промишленото производство през януари нараства с 2 % в сравнение с декември 2014 година, показват предварителните данни на статистиката.

През януари 2015 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 1.7% спрямо съответния месец на 2014 година.

Месечни изменения

През януари 2015 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.5%, в преработващата промишленост - с 0.8%, и в добивната промишленост - с 0.3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 44.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 26.6%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 11.9%, производството на мебели - с 11.2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 10.4%.

Спад е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 9.6%, производството на кожи; производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 3.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 2.4%, производството на изделия от други неметални материални суровини - с 2.3%.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 5.4%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 10.6%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - със 76.2%, производството на химични продукти - с 20.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 19.8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 16.1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14.0%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 11.9%, производството на електрически съоръжения - с 10.3%.

Намаление е отчетено при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.3%, производството на облекло - със 7.7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - по 3.4%.