Общите разходи на домакинствата в България са се повишили с 38% за периода 2010-2015 г. Най-голям относителен дял от разходите на домакинствата са за храна и безалкохолни напитки. На второ място по тежест се нареждат разходите свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, обзавеждане и поддържане на дома), следвани от средствата за транспорт.

Динамиката на данните за разходите на домакинствата за периода между 2010 и 2015 г. показва, че средствата за храна и безалкохолни напитки са намалили най-много своята относителна тежест в общите разходи. През 2010 г. те са съставлявали 37% от общия разход, а през 2015 г. - 31%. Подобни изменения обикновено се тълкуват като признак за подобряване на благосъстоянието на домакинствата.

С най-много се е увеличил делът на разходите за социални осигуровки, който през 2015 г. е достигнал 6,4% от общите разходи, при едва 4,4% през 2010 г. Възможно обяснение за тези промени е възстановяването на пазара на труда - повече лица в повече домакинства работят през 2015 г. (съответно правят осигурителни плащания) спрямо 2010 г.

Ако разглеждаме не относителното, а номиналното изражение на данните, всички групи разходи повишават стойността си през 2015 г. спрямо 2010 г. - с изключение на регулярните трансфери към други домакинства, които са се понижили с 1%. От потребителските разходи най-висок ръст бележат разходите за облекло и обувки.

От непотребителските разходи най-много са се увеличили разходите за социални осигуровки и данъци. Те нарастват двойно спрямо 2010 г., като освен ръста на заплатите и увеличаването на някои данъци, причина е отново възстановяването на трудовия пазар и съответно - заплащането на данък върху доходите от лица, които в предходни периоди са били без работа.