Данните, които БНБ, публикува за налично-паричното обръщение в страната показват, че богатството на българина се увеличава. За това говори фактът, че при напълно поносима инфлация - под 3% годишно, общия обем и стойност на банкнотите в обръщение се увеличава. И това увеличение се дължи най-вече на големите номинали - тези от 50 и 100 лева. Обръщаме внимание на факта, че говорим не за плащанията въобще, а за банкнотите, което означава плащания в брой, присъщи най-вече на масовия потребител, както и на малките и семейни бизнеси.

Ето какво се казва в последния доклад на БНБ за наличнопаричното обращение. Според него в края на декември 2019 г. в обращение са 504.4 млн. броя банкноти. За едногодишен период техният брой се увеличи с 27.8 млн. (5.83%), а стойността им с 1735.7 млн. лв. (10.27%).

От БНБ твърдят, че няма промяна в тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите. Именно те имат основен принос за годишния растеж както на броя, така и на стойността на парите в обращение. Спрямо края на декември 2018 г. в структурата по брой на банкнотите в циркулация дяловете на банкнотите от 50 и 100 лева нараснаха съответно с 2.52 и 0.64 процентни пункта, а на тези от 2, 5, 10 и 20 лева намаляха съответно с 0.70, 0.07, 0.88 и 1.51 процентни пункта. Тук е коректно да се спомене, че през последното тримесечие на 2019-а БНБ отчита спад на броя и на общата номинална стойност на банкнотите от 100 лева, които са в обръщение.

В края на 2019 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 7616.1 млн. лв., което е най-големият дял (40.87%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.20%) е стойността на тези с номинал 2 лева. Което е нормално, тъй като те са на изчезване, заради заменящата ги монета от 2 лева.

За едногодишен период в структурата по стойност на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, съответно с 1.84 и 0.20 процентни пункта. Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено понижение се наблюдаваше при банкнотите от 20 лева - с 1.49 процентни пункта (от 16.74% до 15.25%), и от 10 лева - с 0.46 процентни пункта (от 5.42% до 4.96%). На годишна база най-малко намаляха дяловете на банкнотите от 2 и 5 лева, съответно с 0.05 и 0.04 процентни пункта.

Графиките в доклада на БНБ показват, че като цяло на пазара има банкноти от 50 лева на обща стойност от близо 7.8 млрд. лева. Общата стойност на столевките е малко над 7 млр. лева. Двадесетолевката е далеч по-назад с обща стойност на банкнотите с този номинал, които са в обръщение, от близо 3 млрд. лева

Поддръжката на високо качество и сигурност на българските банкноти, които са в обръщение на нашия пазар е работа, свързана със сериозни разходи за БНБ. При това става дума за дейности, които често са невидими за повечето участници на пазара. Свикнали сме емисионната политика на БНБ да я свързваме с печатането на пари, с разпространението им и със следенето за фалшификати на пазара. Една съществена част от работата на БНБ обаче е да отделя и унищожава изхабените и повредени  негодни за употреба банкноти. Годишно техният обем въобще не е малък.

Според доклада на централната банка от общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода октомври - декември 2019 г. като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 14.6 млн. броя банкноти. Те са с 3.7 млн. броя (33.93%) повече в сравнение с отделените като негодни през третото тримесечие на 2019 г.

За едногодишен период (декември 2018 г. - декември 2019 г.) отделените негодни банкноти са 48.3 млн. броя, което е със 7.3 млн. броя (13.18%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период. При машинната обработка на банкнотите през четвъртото тримесечие на 2019 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (36.69%), следвани от банкнотите от 20 лева (32.28%). Делът на негодните банкноти с номинал 5 лева е 21.03%. По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 2, 50 и 100 лева, съответно 2.70%, 4.71% и 2.59%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение бяха отделени 465.6 хил. броя, които са със 143.2 хил. броя (44.43%) повече в сравнение с отделените през третото тримесечие. За едногодишен период отделените като негодни разменни монети са 1343.7 хил. броя, които са със 129.3 хил. броя (10.64%) повече в сравнение с отделените през предходния едногодишен период.