Едва ли е изненада, че инвестиционния процес у нас буксува. Фактори и външни и вътрешни за това колкото щеш - политическа криза, непоследователност, граничеща с хаос в законодателството и политиките на администрацията, енергийна и икономическа криза и война.

Какви числа показва статистиката на БНБ за преките инвестиции у нас?

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари - юни 2022 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 289.2 млн. евро (0.4% от БВП), като намалява с 317.1 млн. евро (52.3%) спрямо този за януари - юни 2021 г. (положителен поток от 606.3 млн. евро, 0.9% от БВП).

През юни 2022 г. потокът е отрицателен в размер на 138.6 млн. евро, при положителен поток от 292.5 млн. евро за юни 2021 г.", пише в информацията на БНБ за полугодието.

Каквито и да са причините годишен спад от 52.3% е много. А от къде идва той?

Според БНБ дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти (чуждестранни юридически и физически лица) в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 168 млн. евро за януари - юни 2022 г. Той е по-голям с 374.9 млн. евро от този за януари - юни 2021 г., който е отрицателен в размер на 206.9 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции надхвърлиха нивата от преди пандемията. Но не облекчават недостига на стоки

Преките чуждестранни инвестиции надхвърлиха нивата от преди пандемията. Но не облекчават недостига на стоки

Анонсираните инвестиции в разширяване на производствения капацитет намаляват

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 8.6 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 2 млн. евро за януари - юни 2021 г.

Големия срив на преките чуждестранни инвестиции идва от спада на размера на реинвестираната печалба. По данни на БНБ сумата в позицията Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 306.3 млн. евро, но тя е три пъти по-малка от положителната стойност от 1038.1 млн. евро за януари - юни 2021 г.

Нетният поток в позицията Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 185.1 млн. евро, при отрицателна стойност от 224.9 млн. евро за януари - юни 2021 година.

С други думи чуждестранните собственици продължават да намаляват вземанията си от своите дъщерни фирми в България, но с по-малки темпове отколкото през първото полугодие на 2021-а

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - юни 2022 г. са от Австрия (164.8 млн. евро), Швейцария (122.9 млн. евро) и Вирджински острови (Британски) (107.2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Нидерландия (263.5 млн. евро) и Румъния (55.2 млн. евро).