Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са едно от основните пера (но не и най-голямото) в годишния бюджет на БНБ. За 2021 г. е предвидено те да са 34 067 хил. лв., или 25.8% от общите разходи за издръжка на банката, които са 131 841 хил. лева. В сравнение с 2020 разходите за парично обращение намаляват с 2.1% и то главно заради рязкото свиване на средствата за отсичане на монети и за наеми, свързани с касовата дейност.

По правило разходите за издръжка на паричното обращение са свързани с ефективното изпълнение на функциите на банката съгласно Закона за БНБ и с подобряването на организацията на емисионно-касовата дейност за постигане на качествено обслужване на банките и другите клиенти на БНБ и за гарантиране на сигурността на паричното обращение.

При определянето на необходимото за 2021 г. количество банкноти и монети са взети предвид увеличеното им търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети. Според БНБ разходите за нови банкноти са в размер на 22 449 хил. лв. и се увеличават с 40.5% спрямо планираните разходи за 2020 г. През 2021 г. Банката предвижда отпечатването на 152 млн. броя банкноти от четири номинала. При определянето на разходите за 2021 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и за отпечатване на банкноти.

Разходите за производство на нови монети през 2021 г. са намалени с 40.0% спрямо тези за 2020 г. и са в размер на 10 739 хил. лв., включително 932 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети. Планираните за 2021 г. средства за производството на разменни монети са 9807 хил. лв., или с 36.5% по-малко спрямо бюджета на БНБ за 2020 г. по този показател. С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2021 г. ще бъдат отсечени 159 млн. броя разменни монети. В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2021 г. са предвидени 74 хил. лв., които са с 20 хил. лв., или с 37.0% повече от утвърдените средства за 2020 г.

Предвидените пари за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2021 г. са 10 хил. лв. и остават без промяна спрямо предходната година.

За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, през 2021 г. са предвидени общо 287 хил. лв., което е с 8 хил. лв., или с 2.9% повече от планираните средства по този показател в бюджета за 2020 г.

За наеми на помещенията в сградите на "Монетен двор" ЕАД, на "Дружество за касови услуги" АД и на ул. "Райко Даскалов" № 51 в Пловдив, използвани от БНБ във връзка с осъществяването на касова дейност, са предвидени 271 хил. лв., или с 27.9% по-малко средства от предвидените за 2020 г. Намалението се дължи главно на планирано намаление на разходите за наем на помещения в сградата на Община Пловдив във връзка с предстоящото въвеждане в действие на Касовия център в града. За 2021 г. са планирани 237 хил. лв. за резервни части за машините, осигуряващи обработката на банкнотите и монетите в БНБ, като спрямо 2020 г. те са увеличени с 30 хил. лв.