Финансовите активи са изключително важни за съвременната икономика и представляват инструменти, чрез които физически лица и компании правят инвестиции с цел доходоносност. За да научим повече по темата се свързахме със специалистите от Financer - онлайн платформа за сравняване на финансови услуги. Четете нататък, за да разберете какво ни разказаха.

Какво е финансов актив и как работи?

Той представлява икономически инструмент, който има финансова стойност за притежателя си (физическо лице или предприятие). Характеризират се с това, че са ликвидни и сравнително лесно се превръщат в парични средства. Стойността им идва от собственост върху акции, облигации, пенсионни фондове и други.

Каква е разликата с материалния актив?

Материалните имат физическа стойност. Примери за тях са производствени машини, суровини, инвентар, помещения, сгради и земи. При финансовите активи е различно - те са нематериални и се свързват предимно с правата върху доходи и печалби. Например инвестициите и вземанията са от този вид. Важно е да се отбележи, че докато материалните обикновено се амортизират с времето, финансовите могат да растат или да намаляват в зависимост от пазарните условия.

Какви видове има?

Могат да бъдат разделени на няколко основни категории:

 1. Пазарни.
 2. Непазарни.
 3. Дългови.
 4. Основани на собсвен капитал.

Дълговите представляват заем или дълг. Примерите включват заеми (от кредитодател към физическо лице или компания), облигации (от инвеститор към заемател), книжа (търговски и ценни).

Базираните на собствен капитал активи обикновено са дял в компания. Най-популярният пример са акциите. Когато купувате акции, ставате собственик на част от компанията.

Може ли да се търгува с финансовите активи?

Както имената им подсказват, с пазарните може, а с непазарните - не. Екипът на Financer сподели и конкретните видове финансови активи, с които може и не може да се извършва търговия.

С кои може да се търгува и на каква борса?

Търговците купуват и продават с цел печалба, дивиденти или други доходи. Търговията може да бъде краткосрочна или дългосрочна в зависимост от стратегията на инвеститора. Ето няколко от най-популярните, които може да се купуват и продават:

 • акции: това са дялове в компанията, както вече описахме по-нагоре. Обичайно се търгуват на NASDAQ (Нюйоркската фондова борса), AMEX (Американската) или NYSE (New York Stock Exchange);
 • облигации: дългови инструменти с фиксирана доходоносност, издавани от правителства или компании;
 • взаимни фондове: портфейли от различни активи, управлявани от професионалисти в областта;
 • ETF (борсово търгувани фондове): те следват конкретен индекс или сектор и се търгуват на фондовата борса.

С кои не е възможно да се търгува и защо?

Има и такива активи, с които търговията не е възможна. Това е така, защото те обикновено са на ваше име и предназначени конкретно за вас, съответно няма как да бъдат прехвърлени. Ето кои са те:

 • банкови сметки: вашият собствен депозит в банката не може да бъде продаван или разменян;
 • животозастрахователна полица: не се търгуват на открития пазар;
 • анюитети: това са дългосрочни инвестиционни продукти, които предоставят редовни плащания до определен краен срок;
 • пенсионни планове: те са предназначени за дългосрочна инвестиция и обикновено не предоставят възможност за бързо извличане на средства или търговия.

Как се определя стойността на финансов актив?

След като разбрахме основните и най-важни аспекти на финансовите активи, е време да потопим по-дълбоко.

Стойността на финансовия актив се определя от няколко ключови фактора: очакваните бъдещи доходи от актива, рисковете, свързани с него, както и текущите пазарни условия. Инвеститорите често използват методи като дисконтираните парични потоци, за да оценят стойността на даден актив.

Влияние на икономическите цикли върху финансовите активи

Финансовите активи не са "имунизирани" срещу икономическите трендове, напомниха от Financer. Рецесията може да доведе до намаляване на стойността им, докато периоди на икономически растеж често създават условия за увеличаване на тяхната стойност. Разбирането на текущото икономическо положение (както на световно, така и на държавно ниво) е ключово за прогнозиране на потенциалните движения по активите.

За да се гарантира стабилността и защитата на инвеститорите, финансовите пазари са под строг регулаторен надзор. Регулаторните органи като SEC в Съединените американски щати и FCA в Обединеното кралство установяват правила и регламенти, които уреждат търговията и управлението ѝ.

Технологиите и дигитализацията на финансовите активи

С нарастващата популярност на технологиите, много финансови активи от физически стават дигитални. Криптовалутите например представляват нов тип инструмент, който предизвиква традиционните представи за пари и стойност. Освен тях блокчейн базите данни предлагат нови възможности за създаване и управление на финанси.

Етични инвестиции и устойчиво инвестиране

Финансовите активи и етичните инвестиции се преплитат в сферата на устойчивото и отговорно инвестиране. Етичните инвестиции представляват стратегия или практика на инвестиране, при която инвеститорите избират да поставят своите средства в активи, които отговарят на определени морални, етични или устойчиви критерии.

Все повече инвеститори търсят активи, които не само дават финансова възвращаемост, но и допринасят за социални или екологични цели. Етичните инвестиции могат да включват акции на предприятия и дружества, които се ангажират с устойчиво производство или облигации, които финансират зелени проекти.

Финансовите активи играят ключова роля в световната икономика, предоставяйки възможности за инвестиции, доходи и управление на риска. Разбирането на техния характер, видове и начините на търговия с тях може да даде предимство на всеки инвеститор при избора на най-подходящата възможност. От Financer припомниха, че е важно да се има предвид какъв е рискът, доходите, а също и предимствата и недостатъците на всеки от опциите.