Кризата е момент, в който всички проблеми на една икономика излизат наяве и негативният им ефект, който в други периоди по един или друг начин е бил минимизиран от благоприятната конюнктура, сега се проявява с цялата си отрицателна сила. По тази причина кризата е моментът, в който тези проблеми могат и трябва да бъдат изчистени. В сегашната криза с COVID-19 стана ясно, че една немалка част от българските граждани работят в сивия сектор или, казано по друг начин, избягват плащането на данъци и осигурителни вноски. Това е една от основните причини, поради която много хора не могат да получат достъп до безлихвените заеми, гарантирани от ББР по програмите й за подпомагане на гражданите, пострадали от пандемията. Резултатите от анкетата, която сайтовете Money.bg и News.bg проведоха сред седем от банките, които са търговски партньори на ББР по програмите за гарантирани от нея заеми, ясно показват този проблем.

"Механизмът, условията и реда за кредитирането на физически лица, чрез финансовата подкрепа на ББР, са доста ясни и достъпни. Част от клиентите обаче, не могат да отговорят на изискванията по програмата, като най-често срещаните причини са: неплатени осигурителни вноски, трудови правоотношения за по-малко от 6 месеца назад, невъзможност да предоставят документ, установяващи над 20% спад в доходите (за самоосигуряващите се лица)", коментира Мариела Атанасова, директор "Индивидуално банкиране" в "Райфайзенбанк България". По програмите на ББР "Райфайзенбанк България" ползва само тази за безлихвени заеми за гражданите, защото за финансиране на бизнеса ползва средства директно от европейски партньори.

"При физическите лица основните проблеми са свързани с доказването на липса на друг доход или на спад в доходите при самоосигуряващите се лица. При бизнеса, като цяло, не се наблюдават съществени проблеми при кандидатстване. Основно затрудненията са свързани с подготовка на актуална финансова информация за текущите периоди на 2020 година", посочват от Първа инвестиционна банка.

Аналогични са и проблемите, с които се сблъскват и в "Банка ДСК". Оттам коментират, че при кандидатстването по програмите на ББР понякога физическите лица изпитват затруднения с набавянето и коректното попълване на необходимите документи. "Като пример може да се посочат исканията за кредит от самоосигуряващите се лица. Те не винаги са подготвени с предоставяне на пълния пакет от необходими документи, както и в голям процент от случаите не са направили предварителна преценка дали в действителност имат спад от минимум 20% в доходите си. Друг често срещан пример с клиенти, наети по трудов договор, представящи документ за неплатен отпуск, е липсата на причина за неплатения отпуск, а това е задължителен реквизит, съгласно условията на програмата на ББР", твърдят от "Банка ДСК".

Изтъкват се други проблеми. Например от ОББ заявяват, че не всички кандидати са запознати с програмата. "Хората често не са наясно с изискуемите документи и критериите за допустимост. Понякога забавяне се случва при необходимост от предоставяне на документи - били те от работодателите или от гражданите в качеството им на самоосигуряващи се лица", коментират от банката.

Според "Българо-американска кредитна банка" (БАКБ) проблемите, които се наблюдават най-често, са свързани с набавянето на минимално обезпечение.

"Друг проблем, който забелязваме при фирмите е, че не са запознати напълно с правилата на програмата. Много често ни се случва кредитополучатели да оспорват необходимостта от заплащане със собствени средства на гаранционната такса, дължима на ББР", казва Емил Величков, ръководител отдел "Европейски програми и финансови институции" в БАКБ.

От "УниКредит Булбанк" посочват, че по техни наблюдения затруднения се срещат в случаите на недостатъчна запознатост относно условията, на които следва да отговарят кандидатите и документацията, която трябва да бъде представена. "Нашата роля в този процес е да подпомагаме клиентите си с информация и разяснения относно изискванията, така че да могат да се възползват от програмите на ББР", казват от "УниКредит Булбанк".

Пощенска банка пък заявява, че кандидатите по програмите за гарантирани кредити от ББР нямат трудности при кандидатстване по нея. "Затрудненията са по-скоро за търговските банки, тъй като първоначално бяха изисквани различни проверки, които донякъде забавяха процеса на одобрение, но след удължаването на програмата до март 2021 г. част от тях вече са облекчени", смятат от банката.

Що се отнася до сроковете, в които търговските банки започват да прилагат програмите на ББР за гарантирани заеми, те са пряко свързани с промените, които се правят във финансовите параметри и условията за изисквани документи в програмите. От БАКБ посочват, че им е отнело по-малко от 15 дни, за да разработят вътрешни правила, да подготвят системите на банката и да стартират отпускането на кредити по антикризисната програма на ББР за COVID-19.

"През май станахме първата банка, която подписа споразумение и веднага започнахме финансиране по "Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19". На 11.12.2020г. БАКБ сключи анекс с ББР за изменение на условията по програмата и вече можем да отпускаме инвестиционни и оборотни кредити за МСП с размер до 1 000 000 лв., а за големи предприятия дори до 2 000 0000 лева", коментира Емил Величков от БАКБ. Той подчертава, че в момента времето за обработка на документите, одобрението и сключването на договора за кредит отнема не повече от 10 работни дни. Най-много от тези заеми банката е предоставила на фирмите в сектора "Търговия" - 23% от всички кредити, следван от сектора "Преработваща промишленост - 14%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - 12% и "Строителство" и "селско, горско и рибно стопанство" - с по 10 процента.

А ето как стоят нещата при "Банка ДСК. "Обичайно, отразяването на промени в програмите на ББР в подкрепа на физическите лица, засегнати от пандемията, отнема до 3 работни дни. През това време се изготвят вътрешни правила и указания, настройват се информационните системи, информират се клиентите за новите условия по съответната програма, възможностите за онлайн кандидатстване и др.

Решението за предоставянето на безлихвен кредити за физическо лице от страна на банката, при налични всички необходими документи, отнема не повече от 3 часа. Времето обаче варира в зависимост от това дали клиентът работи по трудов договор или е самоосигуряващо се лице. Трябва да се има предвид също и това, че преди да се усвои кредитът, се изисква потвърждение и от ББР. Затова, след решението на банката и до усвояване на средствата от кредита, е необходим 1 работен ден за одобрение от ББР.

Що се отнася до процеса за вземане на решение при кредитите по програмата на ББР за гарантиране на заеми на предприятия, засегнати от COVID-19, той е съизмерим с този при всеки друг бизнес кредит. При обичайна натовареност на екипите, допълнителните проверки за допустимост и предварително съгласуване на лимит с ББР, е нормално да отнемат средно 2-3 работни дни", коментират от "Банка ДСК". Информационната база на банката показва, че по отношение на физическите лица, най-голям процент безлихвени кредити са предоставени в най-големите градове, както и в региони, разчитащи на туризъм, който е един от най-сериозно засегнатите икономически сектори вследствие на пандемията. За бизнес кредите - не се наблюдава концентрация на заеми, гарантирани от ББР, в определен регион.

"Безлихвените кредити по реда на програмата за физически лица се предоставят на заетите основно в най-засегнатите икономическите сектори в страната - транспорт, туризъм, свободни професии и занаятчийски дейности. Що се отнася до бизнес кредитите - определено, интерес има от предприемачите, опериращи в секторите, най-силно засегнати епидемията, като транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, например, но не липсват и кандидати от други сектори", заявяват от "Банка ДСК".

"Промените, които се наложи да направим през тази година - както при въвеждането на програмите към ББР в подкрепа на физическите лица и фирми за справяне с последствията от Covid-19, така и при настъпилите промени в условията по отпускането им бяха значителни и засегнаха всички вътрешни правила, процеси и системи, свързани с кредитната дейност на банката" , коментират от "УниКредит Булбанк". Оттам посочват, че според системите им средния срок за разрешаването на един заем за физически лица е 1 ден, а за фирмен - до 3 работни дни. Най-много разрешени заеми на фирми са в София и Бургас; За физически лица, най-много кредити са отпуснати в София, Пловдив и Варна.

От стартирането на програмата до началото на декември, Райфайзенбанк е отпуснала около 700 безлихвени кредити на физически лица за над 3 млн. лева. Най-много кредитополучатели по програмата са кандидатствали и получили безлихвен кредит в по-големите градове: София (20%), Пловдив (13%), Варна (11%).

"Времето за адаптиране на системите и вътрешните правила и процедури за прилагане на програмата на ББР зависи много от вида и количеството на направените промени. Ако промените засягат критериите, на които да отговарят кредитополучателите, или други условия от Рамковия механизъм за отпускане и управление на кредитите, времето необходимо за адаптиране ще е по-дълго.

След подаване на искане за кредит по програмата, кредитоискателят получава решение по сделката до два дни. Допълнителна стъпка в решението е и потвърждение от страна на ББР, че кредитоискателят не се е възползвал от същия вид кредит в друга банка, участваща в програмата", което отнема един ден, коментират от "Райфайзенбанк България".

Според Първа инвестиционна банка за настройването на системите й към изискванията на програмата на ББР за гарантиране на заеми за гражданите отнема 5 работни дни. "В зависимост от промените по параметрите на програмите за бизнеса, процесът може да отнеме между 10 дни до максимум един месец", казват от ПИБ. Времето от подаване на заявление за такъв кредит до вземане на решение за предоставянето му отнема средно 3 работни дни за граждани, работещи на трудов договор и 7 работни дни за самоосигуряващи се лица.

"Що се касае до фирмите, срокът е значително по-кратък от одобрението на кредит по стандартни условия на банката. Това се определя основно от съкращаване на процедурите по обследване и оценка на предоставяните обезпечения. В голямата си част предоставените кредити по тази програма нямат материални обезпечения извън предоставената гаранция", твърдят от ПИБ.

Към 13 декември общият брой на кредитите за граждани, които ПИБ е предоставила по програмата на ББР е 5124 на стойност 20.8 млн. лв. От банката дават следното разпределение на одобрените кредити по региони:

За лица, работещи по трудово правоотношение:

Клон

Брой одобрени кредити

%

София

1580

37.50%

Пловдив

431

10.23%

Благоевград

305

7.24%

Варна

207

4.91%

Бургас

203

4.82%

За самоосигуряващи се лица:

Клон

Брой одобрени кредити

%

София

246

23.38%

Пловдив

108

10.27%

Благоевград

91

8.65%

Стара Загора

69

6.56%

Варна

67

6.37%

Що се отнася до бизнеса от ПИБ заявяват, че географското разпределение на исканията по програмата съвпада в голяма степен с големината на съответните градове и региони. Около една трета от кредитите са в София. Следват Варна и Бургас с между 12 и 15 % от кредитите. Относително нисък е делът на кредитите от Пловдивска област - едва 4% от всички кредити.

"Една текуща промяна отнема между една и две седмици, в зависимост от съответните промени. При първоначално внедряване на подобни схеми нормалното време е до четири седмици и в него се включват техническа, продуктова, документална настройка, както и уведомление и инструкции до съответните звена, които ще работят с програмите", коментират от Пощенска банка. Оттам твърдят, че ако клиентът е предоставил всички необходими документи съгласно изискванията на банката, тя е в състояние в рамките на 2 работни дни да предостави окончателно становище по искането му.

А пък от ОББ съобщават, че при тях интерес към програмата има във всички локации на банката като е завишен броят на кредитите в големите градове. Към 11 декември 2020 г. имаме отпуснати над 4600 кредита като 21% от тях са в София, а останалите са равномерно разпределени между регионите в страната - Пловдив, Варна и Благоевград с по 10%, и малко по-малко в Бургас, Русе, Стара Загора, Враца и Велико Търново - средно с 8-9 процента.