Има промяна в класирането на най-големите финансови институции в България. Това е видно от последните данни на Българската народна банка (БНБ) за разпределението на банките по групи към 30 Септември 2023 година.

На първо място трябва да отбележим, че позицията на банките в трите групи зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България. 

Така в края на третото тримесечие на годината Обединена българска банка (ОББ) измества досегашния лидер Банка ДСК от първата позиция. В топ 5 на банките от Първа група влизат още Уникредит Булбанк, Юробанк България (Пощенска банка) и Първа инвестиционна банка.

Първа група
1. Обединена българска банка
2. Банка ДСК
3. УниКредит Булбанк
4. Юробанк България
5. Първа инвестиционна банка

Припомняме, че още през юни вливането на "Кей Би Си Банк България" ЕАД, от банките от втора група, в "Обединена българска банка" АД, която и тогава беше банка, попадаща в първа група, през месец април 2023 г. беше основната причина за изменението на пазарните дялове. 

Важно е да отбележим, че групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние.

Активите на банките се увеличават 

През третото тримесечие на 2023 г. активите на банковата система се увеличават с 4 млрд. лв. (2.5%) и в края на септември достигат 165.1 млрд. лева.

10-те най-големи банки в света: Кои са европейските преставители сред тях

10-те най-големи банки в света: Кои са европейските преставители сред тях

Според приходите им за последните 12 месеца

Паричните салда в централни банки се увеличават с 3.4 млрд. лв. (17.6%) до 22.8 млрд. лв. и делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в активите достига 17.8% към 30 септември 2023 г. (при 15.9% в края на юни 2023 г.). Кредитите и авансите и дълговите ценни книжа заемат съответно 63.4% и 14.6% от активите на банковата система в края на септември (при съответно 65.0% и 15.0% в края на юни).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на третото тримесечие възлиза на 19.3 млрд. лв., с 999 млн. лв. (5.4%) повече спрямо края на юни. Нарастването на собствения капитал през периода се дължи главно на повишението на печалбата.

Три банки в ЕС не издържаха стрес тестовете: Колко биха загубили кредиторите при криза?

Три банки в ЕС не издържаха стрес тестовете: Колко биха загубили кредиторите при криза?

"Изпитът" е най-тежкият досега

Към 30 септември 2023 г. печалбата на банковата система е в размер на 2.7 млрд. лв., с 1.2 млрд. лв. (80.5%) повече спрямо отчетената към 30 септември 2022 г. За деветте месеца на 2023 г. е реализиран нетен лихвен доход за 3.6 млрд. лв., който е с 1.3 млрд. лв. по-висок от отчетения за същия период на миналата година.

Влияние върху финансовия резултат на банковата система продължават да оказват неспиращия ръст на кредитите, разширяващия се нетен лихвен доход и все още задържащите се ниски нива на лихвените проценти по депозитите.