През 2022 г. общата брутна добавена стойност по факторни разходи на компаниите в България достига 93.33 млрд. лева. Това е записано в последния анализ на Българската стопанска камара (БСК) "Добавена стойност на икономическите сектори в България нефинансови предприятия 2022 г.".

Сред водещите 25 групи сектори, които допринасят с над 57% в добавената стойност на страната, ясно се вижда водещата позиция на секторите на услугите. Генерираната добавена стойност от този сектор е 56.7% или 52.92 млрд. лв., като водещи са "Дейности в областта на информационните технологии" със 7.80 млрд. лв. или 8.4 на сто.

Търговията на едро "с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап", "с нехранителни потребителски стоки" и на дребно "в неспециализирани магазини" са добавили 7.38 млрд. лв. към българската икономика или общо 7.9 на сто.

Индустриалният сектор (вкл. Строителство) е добавил 35.5% или 33.13 млрд. лв. към добавената стойност по факторни разходи през 2022 г. В него силно се откроява "Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия" с 8.14 млрд. лева. На второ място е "Строителство на жилищни и нежилищни сгради" с 1.61 млрд. лв., следвано от "Добив на уранови, ториеви и руди на цветни метали" с 1.29 млрд. лева.

Австрийските компании у нас: С планове за увеличение на персонала и оборота си през 2024 г.

Вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България: С планове за увеличение на персонала и оборота си

Умерен оптимизъм сред бизнеса

Селскостопанският сектор на икономиката е произвел 4.37 млрд. лв. или 4.7% от добавената стойност на страната. Водеща е секторната група "Отглеждане на едногодишни растения" с 3.40 млрд. лв. или 3.65% от общата добавена стойност в България, като се нарежда на трето място сред групите с най-висока добавена стойност в страната.

Важно е да отбележим, че детайлна информация за 30 от групите сектори, които са произвели общо 2.90 млрд. лв. или 3.1% от добавената стойност, е конфиденциална, според Закона за статистиката. 

Снимка 649722

Общо всички търговски групи сектори са генерирали 18.92 млрд. лв. или една пета (20.3%) от добавената стойност на страната. За сравнение, цялата преработваща промишленост е произвела 17.67 млрд. лв. (18.9%). Строителството е произвело малко над 5 млрд. лв. (5.4%). Туристическият сектор (вкл. турагентството) е добавил 2.80 млрд. лв. (3.0%).

Общият дял на средно- и високотехнологичните производствени сектори от добавената стойност на преработващата промишленост е 65.4% и 12.4% от тази на цялата икономика. Анализът на добавената стойност при водещите 25 сектора сред тях показва, че преобладават средно- към нискотехнологичните, докато високотехнологичните са слабо представени. Оказва се, че с най-ниска добавена стойност е групата на високотехнологичните производства - общо 563.4 млн. лева.

Най-висока в тази група е в "Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници" с близо 162 млн. лв. и в "Производство на електронни елементи и печатни платки" със 153.5 млн. лв. (Информацията за високотехнологичните производства на лекарствени вещества и продукти е конфиденциална.)

Средно към високотехнологичните групи производства генерират над 4.79 млрд. лв. добавена стойност. В тази група първи се нареждат "Производство на части и принадлежности за автомобили" с 823.6 млн. лв., "Производство на основни химични вещества" със 701.0 млн. лв. и "Производство на машини с общо предназначение" (като турбини, двигатели, помпи, компресори и др.) с 615.2 млн. лева.

Групата на средно към нискотехнологичните производства има обща добавена стойност от 6.20 млрд. лева. Сред тях водещи са "Производство на изделия от пластмаси" с 912.1 млн. лв., "Производство на въоръжение и боеприпаси" с 843.6 млн. лв. и "Ремонт на метални изделия, машини и оборудване" с 662.6 млн. лева. При тази група трябва да се отбележи, че добавената стойност на стоманодобивните сектори също е конфиденциална.

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Средните заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от тези за страната