Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение за увеличаване с 0.5 пр.п. на основната лихва и предизвика логичните въпроси, свързани с вероятността и възможността търговските банки в България да предприемат корекции в същата посока на лихвите по кредити. В тази връзка информационният портал MoitePari.bg изготви кратка справочна таблица, съдържаща обобщена информация с т.нар. "Референтни лихвени проценти", които търговските банки прилагат по отношение на ценообразуването си, използвайки ги като бенчмарк. Тази кратка таблица съдържа поотделно методологията на всяка отделна банка и по-конкретно при какви условия всяка банка може да променя лихвите.

Означават ли по-високите ипотечни лихви по-ниски цени на имотите?

Означават ли по-високите ипотечни лихви по-ниски цени на имотите?

Ипотечните лихви се повишиха значително през 2022 г. в САЩ

От какво зависят референтните лихвени проценти

По-детайлен анализ на таблицата сочи, че преобладаващата част от търговските банки образуват лихвите си въз основа на цена на привлечен ресурс в банковата система. Какво ще рече това? Това означава, че на първо място търговксите банки при образуване на лихвите си взимат данните за средните лихвени нива в банковата система, които БНБ публикува всеки месец. Една част от тях взимат средния размер на ефективната годишна лихва за депозити нов бизнес (новооткрити депозити), а друга използват средната лихва по депозити по салда (това е лихвата по открити вече депозити). През годините разликата между двете е била пренебрежимо малка. Това на практика означава, че банките, които образуват по този начин лихвите си, могат да ги коригират, когато лихвите по депозити в банковата система започнат да нарастват. Те ще започнат да нарастват, в моментът, в който банките изпитат нужда да плащат повече за този ресурс. Първата стъпка е онези, които временно спряха да откриват депозити, да активират предложенията си отново.

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Лихви по ипотечни кредити: Какво може да очакваме?

Все по-търсена от купувачите е възможността за по-висок процент финансиране - между 75% и 85% от цената на жилищата

По-долу в таблицата можете да се запознаете кои банки формират по този начин лихвите си. Те са обособено в Група 3 в таблицата.

Снимка 585360

Втората група банки, която може да бъде обособена е тази, при която се използва EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) в конкретните срочности или средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро. Обикновено се използват стойностите на Reuters, с избрани срочности от 6 и 12 месеца, които се движат във времето с абсолютно еднаква посока, като от няколко месеца стойностите му започват да нарастват, както е видно от графиката по-долу. Кои банки формират по този начин лихвите си, можете да видите в група 1 от таблицата.

Снимка 585361

Останалите търговски банки образуват лихвите си на базата на ОЛП, публикуван от БНБ и две банки, които имат малко по-различно образуване на лихвата (Пощенска банка и ЦКБ), като при първата, освен средният размер на лихвата по депозити в банковата система, участва и един специфичен компонент, който при останалите не същестува и по-конкретно доходността до падежа на дългосрочни бенчмаркови ДЦК, емитирани от Република България.

ЕЦБ каза откога ще започне да вдига основните лихви

ЕЦБ каза откога ще започне да вдига основните лихви

Те не са повишавани от повече от десетилетие

При Централна кооперативна банка пък специфичното е, че освен средната лихва по депозити, в референтният им лихвен процент участва и темпа на инфлация в страната, публикуван от НСИ. Към момента банката е взела решение да не увеличава лихвите, заради нейното нарастване.