България постига стабилни икономически резултати за 2018 година. Това е констатацията на мисията на Международния валутен фонд, която на 1 февруари приключи прегледа на българската икономика и финанси, който се извършва всяка година по смисъла на параграф IV от устава на МВФ.

Заключението на мисията е, че икономическите резултати на България продължават да бъдат стабилни. "Очаква се икономическия растеж за 2018-а да достигне 3.2%, безработицата да спадне до 5%, а текущата сметка на платежния баланс да регистрира пореден значителен излишък. Перспективите за 2019-а са сходни - ние прогнозираме растеж на реалния БВП от 3.3 процента. Въпреки това неблагоприятните рискове за тази прогноза наскоро се повишиха, поради по-бързото от очакваното забавяне на световната търговия и нестабилните финансови пазари", подчертава мисията на МВФ в заключителното си изявление.

Експертите на международната финансова институция отбелязват задълбочаващата се интеграция на България чрез подготовката й за влизане в ERMII. "Тази подготовка включва някои допълнителни ангажименти, които ще помогнат за укрепването на надзора на финансовия сектор, за подобряване на управлението на държавните предприятия и за усъвършенстване на рамката за борба с прането на пари", пише в изявлението на мисията на МВФ.

Според представителите на мисията трансформирането на всички тези положителни фактори в устойчиво и ускорено сближаване на доходите у нас със средното ниво на доходите в ЕС изисква продължителни и широкомащабни реформи. Препоръчва се да се положат допълнителни усилия в областта на данъчната политика и да се намали разликата между дължимите и реално събраните суми по ДДС. Също така трябва да се продължат реформите в образованието, здравеопазването и държавните институции с цел да се повиши тяхната ефективност и да се оптимизират разходите. Подчертава се например, че здравеопазването все още е твърде скъпо на фона на качеството на услугите, които предлага и че доплащанията, които ползвателите на медицински услуги правят са все още твърде високи. Препоръчва се да се положат допълнителни усилия за по-ефективното и прозрачно управление на публичните инвестиции.

Мисията на МВФ обръща внимание, че трябва да се продължи сегашния курс на строга бюджетна и фискална дисциплина.

Отбелязан е факта, че са положени сериозни усилия за засилване на банковия надзор и за укрепване на стабилността на банковия сектор. Мисията на МВФ обаче препоръчва БНБ да продължи да контролира изкъсо нивото на необслужваните кредити и да насърчава банките да предприемат мерки за тяхното намаляване.