На свое заседание, Министерски съвет утвърди условията и реда за сключване, финансиране и изпълнение на туининг проекти, които ще подобрят капацитета на административните структури. 

Целта е осигуряване на ефективното им управление при спазване на принципите за прозрачност при провеждане на процедурите, равнопоставеност на всички кандидати, партньорство и ангажираност на туининг партньорите за укрепване на административния капацитет и използване на най-добрите практики за прилагане законодателството на Общността.

Проектите по туининг се финансират по програма ФАР и по Преходния финансов инструмент на ЕС.

С приемането на постановлението ще се осигури единна нормативна уредба по процедурите за кандидатстване, критериите за подбор на предложенията, сключването и изпълнението на договорите за туининг за всички получатели на помощта.

По този начин ще се улесни и унифицира дейността им по прилагане на туининг инструмента. В едномесечен срок от приемането на постановлението ще бъдат одобрени образците на документите, свързани с изпълнението на проектите - проектен фиш, договор за туининг, бюджет на проекта, работен план и др.

От 1 януари 2007 г. България като държава-членка на ЕС продължава да получава безвъзмездна помощ по туининг инструментариума.

В съответствие с Договора за присъединяването ни към ЕС, управлението на този инструмент след 1 януари 2007 г. се осъществява чрез разширена децентрализация.