Очаквано дефицитът на Консолидираната фискална програма продължава да се увеличава. Според последните данни на Министерството на финансите за април той е малко под 1.1 млрд. лева, а за април се очаква да е 1.2 млрд. лева.

Вярно е че като процент от БВП - 0.6% , тази сума изглежда повече от приемлива. Но пък сравнението й с резултата от миналата година показва обезпокоително за размерите си влошаване с 1.8 млрд. лева (около 17%).

Запазването на подобна тенденция ще доведе в края на годината до дефицит от близо 4.5% без да се отчита планираното по закон увеличение на разходите за пенсии и при положение, че бъдат изпълнени само половината от заложените в бюджетната програма разходи.

Второто условие е да няма допълнително влошаване на постъпленията по косвени данъци.

От данните за изпълнението на бюджета се вижда, че причина за разширяващите се дефицити е постоянно нарастващата пропаст между ръста на приходите и ръста на разходите.

(Проекто) Бюджет 2023 идва с дефицит от почти 12 млрд. лева.

(Проекто) Бюджет 2023 идва с дефицит от почти 12 млрд. лева.

При запазване на действащото законодателство ни очаква не еврозона, а теглене на голям и скъп дълг

Според Министерството на финансите приходите, помощите и даренията по КФП към май 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 24.8 млрд. лв. и нарастват с 2,0 млрд. лв. (8,6 на сто) спрямо отчетените към края на месец май 2022 година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2023 г. са в размер на 26.0 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП към май 2022 г. бяха в размер на 22.2 млрд. лева. От тези данни се вижда, че ръста на разходите е почти два пъти по-голям от този на приходите.

Пак според Министерството на финансите хазната има проблем с ръста на постъпленията от ДДС, най-вече заради външни фактори. Но и при приходите от ДДС от сделки в страната има проблем.

А тези постъпления са основополагащи за стабилността на фиска и когато те буксуват това е сигнал за структуроопределящ риск за хазната. От факторите, които Министерството на финансите посочва за състоянието на постъпленията от ДДС се остава с впечатлението, че проблемите при него са дългосрочни и задълбочаващи се, а не временни.

Що се отнася до разходите, при тях основният двигател на бързият им ръст са увеличението на пенсиите, както и тези за издръжка и персонал. Това се подчертава във всички месечни отчети на Министерството на финансите. Включително в този за май пише:

"В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и в частта на разходите за субсидии, издръжка, персонал и други".

Ръстът на харчовете за пенсии тепърва ще се увеличава, защото никой не смята да се отказва от актуализацията им от юни нататък. Така че в тази област не се предлага някакво решаване на проблема. По-скоро се върви към задълбочаването му.

За момента има удържане на капиталовите разходи. До момента по последни данни от Министерството на финансите за април държавният бюджет е похарчил по това на направление близо 517 млн. лева. Вярно е че това два пъти повече в сравнение със същия период на 2022-а.

Но в същото време е под 10% от планираните общи капиталови разходи за 2023-а. А по-голямата част - над 67%, от този план трябва да се изпълни заради ангажименти по европейските програми, които са обвързани с получаване на допълнителни нови милиарди от ЕС.

Освен това без капиталови разходи не може да се подкрепя ръста на БВП, прогнозите за които и без това са ниски - между 1% и 1.8 процента. А от ръста на БВП зависят у увеличенията на проходите от данъци, които винаги се залагат като процент от БВП.

От всички тези изнесени до тук данни се вижда, че хазната е изправена пред сериозни предизвикателства, за които политиците не само, че не предлагат решения, но и задълбочават проблемите.

В този ред на мисли предложеното от служебното правителство ново удължаване на действието на закона за държавния бюджет от 2022-а не само спешно кърпене на разкъсващата се фискална тъкан на държавата. А вече има нужда от нова дреха, защото от многобройните кръпки основата почти не се вижда.

Удължаването на сегашния бюджет временно слага юзди на финансовата вакханалия

Удължаването на сегашния бюджет временно слага юзди на финансовата вакханалия

Рискът от фиктивен растеж и от спад вече са налице в сегашния бюджет