Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) утвърди предложеното от Асоциацията на банките в България удължаване на срока на действие до 31 март 2021 г. Мораториума по плащанията на задълженията по кредити на граждани и фирми. Названието на приетия режим за кредитите е: "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение".

Приемането на този нов мораториум или отсрочване на плащанията по кредитите стана възможен благодарение на приетите преди по-малко то месец Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19.

Новия мораториум предвижда удължаване на срока за подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения - до 23 март 2021 г., както и удължаване на срока за одобрение на тези искания от страна на банките - до 31 март 2021 година. Крайния срок до който задълженията по лихви и/или главници по кредити може да се отсрочва е до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца.

В очакване на нов мораториум по кредитите

В очакване на нов мораториум по кредитите

Анализ на ИПИ

Остава изискването задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване.

Дава се възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца. Това важи и за онези кредити, чиито срокове по стария мораториум са ползвани и са изтекли. Например ако през май кредит е ползвал мораториум за 6 месеца, той е изтекъл ноември. Сега този кредит може да получи допълнително отлагане на плащанията за още 3 месеца.

За мораториум могат да кандидатстват и заеми отпуснати след 13 март 2020-а когато е обявено свързаното с COVID-19 извънредно положение у нас.

Управителният съвет на БНБ приел решение да изиска от банките да предоставят в срок до 10 работни дни оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти-кредитополучатели, възползвали се от мораториума, след неговото изтичане. Изискванията за тези оперативни планове са въведени с новите Насоки на ЕБО - EBA/GL/2020/15.

Мораториумът върху кредитите в България се удължава

Мораториумът върху кредитите в България се удължава

Крайният срок за отсрочване на кредитите вече е март 2021 г., а банките започнаха да прилагат новия регламент

Както вече стана дума в други публикации Европейския банков надзор е обезпокоен, че немалко банки в банковия съюз на ЕС нямат подходящи методики и практики за правилна оценка на кредитния риск породен от настоящата криза и не разграничават рисковете свързани с платежоспособността на клиентите си, които са породени заради COVID-19 от рисковете предизвикани от други по дългосрочни фактори. Неприлагането на диференциран консервативен подход към заемите получили мораториум може да създаде в бъдеще доста сериозни капиталови и дори ликвидни проблеми.

Точно по тази причина БНБ затяга мерките за наблюдение на тези заеми и предприема мерки банките да са готови да посрещнат бъдещи разходи свързани с евентуално по-значително влошаване на кредитните портфейли.

Ще припомним, че при стария режим на шестмесечните мораториуми заявка за отсрочване подадоха заеми за общо над 9.5 млрд. лева или около 14% от всички отпуснати у нас банкови заеми на граждани и фирми. А одобрение за отсрочване получиха заеми за 8.5 млрд. лева. Няма да е чудно ако в края на срока на сключване на договори за мораториуми по новия режим тази обща сума достигне и дори надхвърли 15 млрд. лева.