Брутният външен дълг на България в края на март 2016 г. е 34 792.8 млн. евро (75.1% от БВП ). Това е със 701.9 млн. евро  повече в сравнение с края на 2015 г. (34 090.9 млн. евро, 77.2% от БВП), показват публикуваните днес данни на Българската народна банка.

Дългът намалява с 4624.2 млн. евро спрямо март 2015 г. (39 417 млн. евро, 89.3% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на март 2016 г. е 6728.1 млн. евро (14.5% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5576.3 млн. евро, 12.6% от БВП) той нараства с 1151.8 млн. евро (20.7% от БВП). Държавният дълг се повишава с 282.6 млн. евро спрямо март 2015 г. (6445.6 млн. евро, 14.6% от БВП).

Това основно се дължи на придобитите от нерезиденти ценни книжа от емитираните през март т.г. от Република България облигации на международните капиталови пазари, поясняват от БНБ.

Външните задължения на сектор Банки са 3854.4 млн. евро (8.3% от БВП). Те се понижават с 272 млн. евро (6.6%) спрямо края на 2015 г. (4126.4 млн. евро, 9.3% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 1275.6 млн. евро (24.9%) спрямо март 2015 г. (5130 млн. евро, 11.6% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 11 424 млн. евро (24.6% от БВП). Те намаляват с 311.9 млн. евро (2.7%) спрямо края на 2015 г. (11 735.9 млн. евро, 26.6% от БВП). Дългът на сектора намалява с 408.3 млн. евро (3.5%) спрямо март 2015 г. (11 832.3 млн. евро, 26.8% от БВП).

В края на март 2016 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 786.3 млн. евро (27.6% от БВП), което е със 133.9 млн. евро (1.1%) повече в сравнение с края на 2015 г. (12 652.4 млн. евро, 28.7% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 3222.8 млн. евро (20.1%) спрямо март 2015 г. (16 009.1 млн. евро, 36.3% от БВП).

През януари – март 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1035 млн. евро (2.2% от БВП) при 3539.9 млн. евро (8% от БВП) за януари – март 2015 г.

Нетният външен дълг  в края на март 2016 г. е 5302.8 млн. евро, като намалява с 1556.3 млн. евро  спрямо края на 2015 г. (6859.1 млн. евро). Понижението се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи (с 2258.2 млн. евро, 8.3%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (със 701.9 млн. евро, 2.1%).

Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 11.4% в края на март 2016 г., намалявайки с 3.9 процентни пункта спрямо края на 2015 г. (15.4%).