Какви са възможностите, които дава законът на физическите лица да оптимизират задълженията си върху доходност от инвестиции? Отговор на този въпрос по време на своята презентация на форума "Money.bg Лични финанси", който се проведе на 10 април в Hyatt Regency Sofia даде водещият експерт в счетоводство и данъчни консултации в България Велин Филипов.

Основателят на групата "Филипов и партньори" и преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет и председател на одитните комитети на две важни компании обобщи, че в това отношение законът е доста либерален. Той обърна вниманието на аудиторията към най-често срещаните инвестиции и доходност от тях. 

Подробно изложение на изнесените в презентацията факти и примери можете да намерите ТУК!

Първо важно е да отбележим, че тези облекчения не могат да бъдат използвани от физически лица, които действат като търговци. Търговци не са само тези, които са регистрирани като ЕТ, а и лицата които са търговци по Търговския закон без значение, че не са регистрирани - тези, които по предмет и обем дейност се изисква да водят делата си по търговски начин.

Трябва да бъде направен внимателен анализ, дали хората, които търгуват с акции и криптовалути попадат в понятието търговец или не, защото това води до коренно различно облагане.

Инвестиции в недвижими имоти

Една от най-често срещаните и предпочитани инвестиции в България е инвестицията в недвижими имоти. 

Законът дава опция за необлагане при продажба или замяна на един недвижим жилищен имот при условие, че той е държан от едно физическо лице поне 3 години.

Също така дава опция за необлагане на други два вида имоти, различни от жилищни, ако те са държани повече от 5 години (между датата на придобиване и датата на продажбата) и дава възможност за неограничен брой облагане на селскостопански и горски имоти ако са държани повече от 5 години - бройката тук няма значение.

Важно уточнение е, че жилищния имот не е имот, в който живеем, а такъв който може да служи за задоволяване на жилищни нужди.

Тези облекчения не се прилагат за вещни права - право на строеж, право на ползване, те са приложими при сделки с имоти.

Следенето на продажбите в рамките на годината става в хронологичен ред - по датата на нотариалните актове. 

"Много важна подробност е, че всички тези облекчения могат да се прилагат комулативно - в рамките на една календарна година можем да продадем един жилищен имот, два нежилищни и неограничен брой селски и горски имоти, с уговорката, че имаме ограничения в срока на притежаване 3 години за жилищните и 5 години за останалите."

Ако се облагат имотите облагането е върху основа, която е положителна разлика между продажна и цена на придобиване с 10% нормативно признати разходи, които не трябва да бъдат доказвани. Върху тази данъчна основа ставката е 10%, т.е. ефективната ставка е 9 на сто.

"При продажната цена влиза всичко, което е придобито от лицето във връзка с продажбата или замяната, включително възнаграждение, различно от пари", поясни Велин Филипов.

Той подчерта, че в България цената на придобиване не се актуализира с никакви инфлационни индекси. Така, че на практика нарастването на продажната цена от инфлацията подлежи на облагане. 

Инвестиции в имоти в чужбина

Облагането на доходите в другата държава се случва в България по същия начин, по който се облагат продажбите на имоти в България.

Твърде вероятно е обаче в чуждата държава при продажба или замяна този доход също да се обложи. България прилага концепцията за т.нар. "световен доход". Това означава, че  българските граждани, местни физически лица се облагат за данъчни цели за доходите им в целия свят. Недвижимите имоти са едно от нещата, които се облагат в държавата, в която се намират.

"Не ми е известно да има изключение от това правило. По тази причина ще се стигне до двойно данъчно облагане, което трябва да бъде елиминирано.

Тук става доста по-сложно. България има доста подписани спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, които са с приоритет пред националното законодателство.

Ако сме с държава, с която нямаме спогодба по нашия закон се ползва обикновен данъчен кредит, което означава, че платеният данък в другата държава ще се приспадне, с уговорката, че не може  да се приспадне по-голям данък, от този, който би бил дължим в България".

Инвестиции в движимо имущество

По закон движимото имущество не подлежи на облагане. Тук става въпрос за стоки, които не са закупени с цел продажба.

Ако търгуваме регулярно със стоки - основно по интернет в големи количества и ги продаваме с цел печалба то ние действаме като търговци и подлежим на облагане. 

"Огромна част от интернет търговията по една или друга причина стои в един сектор, който дали е сив или черен е спорно, но със сигурност не е бял. И много често се пропуска декларирането по една или друга причина. В този случай обаче печалбата от тези стоки подлежи на облагане с 15 на сто".

Припомняме, че НАП взимат данни от куриерите и ги зареждат директно в електронните декларации на лицата, които сами преценяват дали е стопанска дейност или не.

Инвестиции в какво движимо имущество се облагат?

Облагат се сделките с пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, но само, ако са притежавани за период по-малък от една година.

Облагат се и сделките с произведения на изкуството и предмети за колекции и антикварни предмети, акции, дялове и компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи.

"По отношение на пътните, въздухоплавателните, водните превозни средства и произведения на изкуството - разликата се получава между покупна цена, нормативно признати разходи няма - т.е. ако има марж, включително и инфлационен плащаме 10% плосък данък. Тук няма изключения или облекчения".

Инвестиции във финансови активи

Начинът, по който се формира данъчната основа за акции, дялове и други, всъщност всякакви видове финансови активи е сделка по сделка се, основата се формира по продажна минус покупна цена. Като печалбата или загубата, която се формира се нетират на годишна база.

С промяната в закона, в сила от 1 януари 2024 г., по реда за облагане на продажбите на финансови активи се облагат и сделките с виртуални валути.

От тази дата върху положителната основа, ако има такава държавата се съгласи да предостави 10% нормативно признат разходи без да се доказват. Това означава, че автоматично имаме право да намалим с 10% положителната разлика печалби минус загуби при сделки с финансови активи.

Ако крайният ни резултат е загуба - тя не може да се пренася в следващите години и дори да имаме повече от 10% разходи - те не могат да бъдат приспаднати, включително такси които платформите одържат директно когато купуваме или продаваме финансови инструменти.

"Трябва да се направи много внимателна преценка как действа лицето, когато търгува с финансови активи, тъй като при регулярна търговия, прякото му участие може да доведе до извод за т.нар. стопанска дейност или да се третира като търговец без значение, че не се е регистрирал никъде като такъв. А това ще доведе до коренно различно облагане".

Експертът подчерта, че тази тема е много актуална за НАП през последните няколко години, а верен отговор няма, защото за всеки конкретен случай се прави конкретен анализ.

"Ако имаме, например много сделки, но ние сме пасивен инвеститор - някой друг взема решение за нас, то очевидно ние не действаме като търговец. Ако ние сключваме сделките и го правим регулярно, макар и крайният резултат да е загуба - ние действаме като търговец. 

Не се облагат сделките с финансови инструменти, които се сключват на регулиран български пазар и в регулиран пазар в страна членка на ЕС или ЕИП".

Повече за облагането на инвестиции във финансови активи, инвестиционно злато и доходи от лихви чуйте във видеото.

* Настоящият материал е с информационна цел и не представлява инвестиционен съвет.