Последните данни на Европейската централна банка за икономическото и финансово развитие на еврозоната за пореден път показват колко неефективна (за общото икономическо съживяване) е политиката на ЕЦБ за понижаване на лихвените равнища. Проучването е за първото полугодие на 2019-а и е публикувано на интернет страницата на ЕЦБ на 28 октомври.

От таблиците приложени към проучването става ясно, че независимо от ниските лихви нетните спестявания в еврозоната за дванадесет месеца са се увеличили с 13 милиарда евро като в средата на 2019-а са достигнали 828 милиарда евро.

Този резултат обаче се дължи изцяло на домакинствата, чиито нетни спестявания за дванадесет месеца са нараснали с 58 милиарда евро. При фирмите те намаляват, а при правителствата като цяло са отрицателни, което отразява сериозните бюджетни дефицити и липсата на фискални резерви в много от страните на Еврозоната.

Увеличението на спестяванията на домакинствата се обяснява с нарастването на общия им нетен разполадаем доход с 218 милиарда евро. При това той расте с по-бързо от разходите за потребление на домакинствата, които за дванадесет месеца са се увеличили в Еврозоната общо със 154 милиарда евро.

На този фон е напълно логично именно домакинствата да са най-ухажвания кредитополучател. Техните задължения като цяло нарастват нетно с 39 милиарда евро. Явно заради ръста на нетния разполагаем доход според ЕЦБ съотношението дълг към доходите на домакинствата остава като цяло непроменено и достига 93,5% през второто тримесечие на 2019 година.

Годишният темп на растеж на финансовите инвестиции на домакинствата се е увеличил до 2,4% през второто тримесечие на 2019 г., от 2,2% през предходното тримесечие. Но забележете в какво инвестират домакинствата. "Ускоряването на инвестиции в животозастрахователни и пенсионни схеми, както и във валута и в депозити, заедно с по-бавни нетни продажби на акции и друг собствен капитал бяха частично компенсирани от преминаване от малки нетни покупки към нетни продажби на дългови ценни книжа.

Домакинствата продължиха да продават дългови ценни книжа (в нетно изражение), емитирани от финансови институции, и те забавиха закупуването на дългови ценни книжа, емитирани от държавното управление. Домакинствата също бяха нетни продавачи на акции на инвестиционни фондове", пише в доклада на ЕЦБ.

Казано накратко домакинствата бягат от по-доходните, но рискови инвестиции и трупат сигурни и бързоликвидни спестявания независимо, че те не им носят доход.

Що се отнася до фирмите в Еврозоната, или както пише в доклада на ЕЦБ и таблиците към него - нефинансовите корпорации. При тях нетния разполагаем доход за дванадесет месеца намалява с 34 милиарда евро, а нетното дългово финансиране се е свило с близо 200 милиарда евро. Ще рече, че фирмите в еврозоната правят по-малко нетни приходи и връщат повече заеми отколкото вземат, явно защото не виждат перспективи за развитие, а следователно и за инвестиции. Ето ви още един сигнал за наближаваща рецесия.