Министрите на финансите на ЕС приеха днес план за засилване на защитата на блока срещу изпирането на пари, който включва серия от незаконодателни мерки, които да бъдат приложени през следващите месеци и да подобрят на положението в краткосрочен план.

В плана се казва, че ЕС трябва да работи за идентифициране на факторите, допринесли за случаите на пране на пари в банките в няколко страни от ЕС.

В приетите от Съвета заключения относно плана за действие срещу изпирането на пари се идентифицират 8 главни цели и необходимите мерки, който ще бъдат изпълнени съответно до началото, средата и края на следващата година. Ето ги очертаните приоритети:

  • да идентифицират факторите, допринесли за неотдавнашните случаи на пране на пари в банките на ЕС, за да бъдат по-добре информирани възможните допълнителни действия в средносрочен и дългосрочен план;
  • да отчита съответните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма и най-добрите практики за пруденциален надзор за тяхното адресиране;
  • да се подобри сближаването на надзорните практики и по-добре да се вземат предвид аспектите на борбата с изпирането на пари в процеса на пруденциален надзор;
  • да се осигури ефективно сътрудничество между пруденциалните органи и органите на надзор на изпирането на пари;
  • да се изясняват аспектите, свързани с оттеглянето на разрешението на банката в случай на сериозни нарушения;
  • да се подобри надзора и обмена на информация между съответните органи;
  • да споделят добрите практики и да намерят основи за сближаване между националните органи;
  • да се подобри капацитета на европейските надзорни органи за по-добро използване на съществуващите правомощия и инструменти.

Европейските правила за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма се засилиха значително през последните години, като от 2015 г. се приемат две последователни реформи. Последното преразглеждане на директивата за борба с изпирането на пари- петата директива за борба с изпирането на пари, беше приета през април 2018 г. и се очаква да бъде транспонирана на национално равнище до януари 2020 г.

През септември 2018 г. Комисията представи също предложение за по-нататъшно засилване на надзора над финансовите институции в ЕС и за по-добро справяне с изпирането на пари и заплахите за финансиране на тероризма. Това предложение се обсъждаше днес в Съвета.