Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, с което е открита обществена поръчка с предмет „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фасонни части за тях".

Проучването по преписката показа, че по показателя за оценка „срок за отложено плащане" възложителят не е дефинирал какъв е максимумът от дни, които могат да бъдат оферирани.

Съгласно Търговския закон, „когато длъжникът е публичен възложител, страните могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.".

В настоящият случай „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана се явява публичен възложител, поради което разпоредбата на Търговският закон се явява задължителна за него. С така одобрената Методика за оценка, възложителят не се е съобразил с императивната законова норма на Търговския закон, доколкото не е посочил, че максималният срок за отложено плащане следва да не надвишава нормативно установеният праг, а именно не повече от 60 дни. Допуснатият пропуск методиката се явява съществен, доколкото при липсата на това уточнение, участниците се мотивират да предлагат колкото се може по-дълъг срок за отложено плащане, за да получат максимален брой точки, което би довело до хипотеза, при която е офериран срок, надвишаващ нормативно установения от ТЗ.