Само 1/3 от мениджърите в България смятат, че данъчната система у нас създава равни условия за всички фирми в страната. На този фон, доверие в съдебната ни система имат едва 28 на сто от представителите на търговската индустрия. Това става ясно от актуалните данни след национално представително проучване на бизнес средата в България (BBCI, Bulgarian Business Climate Index), проведено от агенция ЕСТАТ. Анкетата е проведена сред ръководители на 600 български компании, по поръчка на Сдружението за модерна търговия (СМТ).

Основните бариери пред развитието на бизнеса, отчетени от бизнес лидерите:

  • Слабата подкрепа от страна на държавата
  • Бюрокрацията
  • Проблемната нормативна уредба
  • Административните неуредици
  • Голяма данъчно-осигурителна тежест

Индексът на бизнес климата за търговските компании е над средните стойности за бизнеса в страната. Kъм края на този период потреблението се свива, но ръководителите на търговските дружества са склонни да предприемат стъпки за развитие и постигане на устойчивост. 

Иво Желев - изпълнителен директор на агенция ЕСТАТ

Иво Желев - изпълнителен директор на агенция ЕСТАТ

Състоянието на фирмите

Според резултатите от проучването 94 на сто от представителите на търговските компании в България, че са в добро или поне в задоволително състояние. 13% от мениджърите на търговските предприятия споделят, че състоянието на бизнеса им се е влошило в предходното тримесечие, а 9% очакват то да се влоши тепърва. Предприятията в риск от търговския сектор са 11 на сто.

Кои са новите компании в българския ИТ сектор

Кои са новите компании в българския ИТ сектор

60 на сто от ИТ фирмите, стартирали бизнес у нас през 2023 година, са чуждестранни

Според анкетираните основните предимства на компаниите от търговския сектор пред конкурентите им са качеството на стоките и/или услугите, и уменията на персонала - това е мнението на съответно 44% и 42% от мениджърите. 37 на сто смятат, че цените и стоките им са по-добри от тези на конкурентите.

Едва 51% от българските компании обаче предлагат социални придобивки за служителите си.

Николай Вълканов - Изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ) и  Доника Ризова - Комуникационен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ)

Николай Вълканов - Изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ) и Доника Ризова - Комуникационен директор на Сдружението за модерна търговия (СМТ)

Бизнес среда, инвестиции и стратегии 

Инвестиционните нагласи и склонността към диверсификация на дейността са малко по-високи в сравнение със средните за страната. Намеренията за ползване на банков кредит и за финансиране на инвестиции не се различават много от средните стойности. Търговците виждат вътрешния пазар като перспективен и достатъчен за развитието на бизнеса си.

70 на сто от ръководителите на търговските фирми заявяват, че имат партньори, от които бизнесът им зависи в дългосрочна перспектива. 92% извършват непрекъснат контрол на качеството (93% средно за страната), а 61% биха инвестирали в нови технологии с цел повишаването му.

Едва 1/3 от мениджърите са съгласни, че данъчната система създава равни условия за всички фирми в страната, а доверие в съдебната система имат само 28%. Сред бариерите пред развитието на бизнеса са: слабата подкрепа от страна на държавата, бюрокра¬цията, проблемната нормативна уредба, административните неуредици и голяма данъчно-осигурителна тежест.

64 на сто от участниците в проучването смятат, че банковата система е стабилна, 36% намират защитата на имуществените права за неефективна. Върху бизнеса влияят и елементите на инфраструктурата - електроснабдяване и комуни¬кации (над 60%), пътно-транспортна инфраструктура (54%) и снабдяване с горива (44%).

По отношение на удовлетворение от законодателния процес 40% смятат, че в момента нивото на ангажираност на заинтересованите страни е удовлетворително. Едва 27% са доволни от правителствените инициативи по отношение на публичните обсъждания, които играят ключова роля в установяването на прозрачност и доверие в обществото. 27% смятат, че регулациите и проверките се прилагат избирателно, 19% - че се прилагат еднакво, а 24% не могат да преценят.

Приложимостта на електронното управление по отношение на административната и правната рамка се оценява като "средна"

Темпът на текучеството на персонал в сектор "Търговия" за периода между септември 2022 г. и септември 2023 г. е бил 20%. Той е най-висок в търговските дружества с над 250 служители и сред компаниите в София. Средното време за запълване на свободна позиция е 3 седмици.

27% от търговските компании отчитат ръст в размера на приходите си към януари 2023 г., а за 1/5 2022 г. е била по-слаба година от предходната. Промяна в броя на клиентите не се отчита от 60% от обхванатите предприятия. Близо 1/3 от търговските компании регистрират ръст в средния размер на сметката на клиент.

В периода септември 2022 г. - септември 2023 г. потреблението се забавя в сравнение със същия период година по-рано, като едва 1/5 от търговските компании регистрират съществен ръст по този показател. Според близо 1/3 домакинствата са ограничили своите покупки в търговските обекти, а за още 45% потребителската кошница не се е увеличила съществено спрямо година по-рано.

Защо част от българския бизнес е против изплащането на заплати само по банков път

Защо част от българския бизнес е против изплащането на заплати само по банков път

Ще спре ли порочната практика на "заплатите в плик"?