Външноикономическите фактори ще доведат до свиване на износа на България, а вътрешното потребление ще продължи да бъде важен двигател за растежа. В тези условия 2019 година ще завърши с ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) от 3,4%, който ще се забави леко до 3,3% през следващите три години. Това посочват от Министерство на финансите (МФ) в своята есенна макроикономическа прогноза.

След по-бърз растеж от 4,1% за първата половина на 2019 година от ведомството посочват, че през втората половина ще има забавяне. Успоредно с това прогнозата е за нарастване на вноса, както на суровини за производство, така и на потребителски и инвестиционни стоки през периода юли-декември.

"Частното потребление ще бъде основен двигател на растежа. Потреблението на домакинствата отчете силно представяне през първата половина на годината, подкрепено от благоприятната динамика на пазара на труда и кредитите на домакинствата", смятат експертите от МФ.

"Икономическият растеж ще достигне 3,3% през 2020 година, движен от потреблението и инвестициите. Очаква се възстановяване на износа, но отрицателният принос на нетния износ към растежа на БВП ще се увеличи поради ускоряването на вноса", се посочва още в документа.

Що се отнася до инвестициите, очакването е те да се увеличат незначително с 1,9 на сто през втората половина на 2019 година, а основна причина за слабото представяне е несигурната външна среда.

Що се отнася до пазара на труда от министерството очакват безработицата да намалее още след като през първите шест месеца достигна исторически минимум. До края на 2019 година показателят може да спадне до 4,4%. През 2020 година ще има забавяне на ръста на заетостта до 0,2 на сто.

От МФ повишават прогнозата си за инфлацията като към края на годината се очаква тя да бъде на ниво от 2,8 на сто или с 0,4 процентни пункта над заложената в пролетната прогноза.

"Услугите и хранителните стоки ще имат най-висок принос за инфлацията в края на годината. Очаква се влиянието на енергийните стоки (пряко и косвено) върху инфлационните процеси в страната постепенно да намалява", се казва в документа.

"За следващата година инфлацията се очертава да бъде по-ниска от 2019 г., тъй като международните цени на суровините, особено тези на суровия нефт, не се очаква да бъдат проинфлационен фактор", се допълва още в него.