Министерството на финансите съобщава, че на база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към март 2022 г. да бъде положително в размер на 231 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП).

"За сравнение, за първото тримесечие на 2021 г. бе отчетен дефицит в размер на 625,8 млн. лева", пише в съобщението на финансовото ведомство. Очаквания положителен резултат е за тримесечието и се дължи изцяло на отчетеното положително салдо от 937 млн. лева за януари 2022-а. След него през февруари това салдо се сви на 713 млн. лкева, което означава, че за само за този месец имаме дефицит от 224 млн лева. А през март се очаква положителното салдо на КФП да падне до 231 млн. лева - ще рече, че имаме месечен мартенски дефицит от още 482 млн лева. Или за втория и третия месец на годината консолидирания бюджет е натрупал дефицит от общо 706 млн. лева. Така поставени резултатите на хазната въобще не изглеждат толкова розово.

Месечен дефицит от близо 240 милиона лева за февруари

Месечен дефицит от близо 240 милиона лева за февруари

Правителството харчи и част от онези 2.8 милиарда лева, които спести по т. нар. сметки за чужди плащания от миналата година

Добре е да се обърне внимание на още няколки данни в съобщението на Министерството на финансите, които изглеждат на пръв поглед благоприятно, но всъщност са притеснителни. Финансовото ведомство съобщава, че приходите, помощите и даренията по КФП към март 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 12 402 млн. лв. (21,7 % от годишния разчет) и нарастват с 1 051 млн. лв. (9,3 %) спрямо отчетените за първото тримесечие на 2021 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо март 2021 г. с 1 298 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 247 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година. Като излязат окончателните данни за март ще видим кои данъчни постъпления точно нарастват и кои не. Но обосновано предположение за това може да се направи още от данните на КФП за февруари 2022-а. Министерството на финансите съобщава, че размерът на данъчните постъпления по държавния бюджет към февруари 2022 г. е 4 141,1 млн. лв., което представлява 13,6 % изпълнение на годишните разчети. В сравнение със същия период на 2021 г. постъпленията в групата нарастват с 350,4 млн. лева (9,2 %). И тук е момента да кажем, че при сравнението на тези годишни данни трябва да се взема предвид нивото на инфлацията. А според националния статистически институт годишната инфлация според индекса на потребителските цени (ИПЦ) за февруари 2021- е била 1%, а за февруари 2022-а е 10 процента. Ако вземем за сравнение Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) - годишния му размер за февруари 2021-а е бил 0.2%, а година по-късно - 8.4 процента. Това е важен елемент, защото инфлацията отразява поскъпването на стоките и услугите, които по правило водят до по-големи производствени приходи, но и разходи за фирмите и дефинитивно до ръст на приходите от ДДС (при запазено и дори при леко понижено ниво на покупателна способност на населението).

Големият дефицит - пътят към Рая, който може да ни отведе в Ада

Големият дефицит - пътят към Рая, който може да ни отведе в Ада

За бюджетния дефицит

От отчетите на финансовото ведомство за февруари 2022-а се вижда, че има лек ръст на приходите от корпоративен данък - с 2.1 мн. лева (4.9%) в сравнение със същия период на 2021-а и спад - с 53.4 млн. лева (7.5%), в приходите от данък върху доходите на физическите лица. За последното от Министерството на финансите обясняват, че това е следствие от увеличените данъчни облекчения за отглеждане на деца. И какво излиза, че ръста на тези данъчни облекчения изпреварва ръста на заплатите в страната? Ами ако е така можем да очакваме след няколко месеца и покупателната активност на данъкоплатците да намалее, което ще нанесе сериозен удар върху приходите от ДДС.

Като стигнахме до косвените данъци те са основния крепител на бюджетния баланс не за друго а заради скокообразно нарасналите цени на вносните суровини. И това се вижда по данните за ДДС. Според финансовото ведомство приходите от ДДС са в размер на 2 472,1 млн. лв., което представлява 16,7 % от планираните със ЗДБРБ за 2021 година. Съпоставени с края на февруари 2021 г., приходите от ДДС се увеличават с 301,5 млн. лв. (13,9 %). Нетният размер на приходите от ДДС от внос към февруари 2022 г. е 875,4 млн. лв., като нараства с 284,6 млн. лв. (48,2 %) в сравнение със същия период на 2021 г., като увеличението е най-значително при внос на горива, промишлени доставки, храни и инвестиционни стоки. Влияние върху постъпленията от ДДС от внос оказват цената на суровия петрол, количествата на внасяните стоки за междинно потребление (черни, цветни метали и др.).

Същото е и при акцизите. Според финансовото ведомство приходите от акцизи (нето) от внос, вътрешно производство и въведени в страната от други държави-членки на ЕС акцизни стоки са в размер на 867,3 млн. лв., което е 14,7 % от планираните със ЗДБРБ за 2022 г. Съпоставени със същия период на предходната година приходите от акцизи нарастват номинално с 61,5 млн. лв. (7,6 %). Нетните постъпления от акциз са от следните основни стокови групи: тютюн и тютюневи изделия (50,3 %); горива (43,8 %); алкохол и алкохолни напитки, вкл. бира (5,0 %) и други акцизни стоки (0,8 %).

Може ли бюджетът да приключи 2021-а без дефицит?

Може ли бюджетът да приключи 2021-а без дефицит?

Началото на декември е, а Консолидираната фискална програма (КФП) все още работи на плюс

Важното е да се отбележи, че подобни главоломни ръстове няма при ДДС от продажби на вътрешния пазар. За този данък Министерството на финансите дава следните данни: "Постъпленията от ДДС при сделки в страната (нето) към февруари 2022 г. възлизат на 1 596,7 млн. лв. и нарастват с 16,9 млн. лв. (1,1 %) спрямо същия период на предходната година. Невъзстановеният данъчен кредит към 28.02.2022 г. е в размер на 92,3 млн. лева". Ръст от 1.1% при положение, че за същия период цената на стоките и услугите (според данните за годишната инфлация - 10% по ИПЦ и 8.4% по ХИПЦ) е нараснала от осем до десет пъти по-бързо. Защо няма поне същия ръст на постъпленията по ДДС от сделки вътре в страната? Дали защото покупателната способност на населението (заради същата тази инфлация) е намаляла до толкова, че е свила текущото потребление или защото има проблем със събираемостта? Каквато и да е причината този показател е доста притеснителен, особено, както постъпленията от данък върху доходите на физическите лица продължи да се развива в подобен негативен план.